logo

آمریکا هیچ تقصیری ندارد

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۸ ژانويه ۲۰۱۸

ف. آگاه

کودتاهایی هم که سیا در آفریقا و آسیا و یا مثلا در ایران کرد، تقصیر مردم آنجا و ایرانیان و دولت مصدق استالینیست بود که می خواست ایرانیان را از مواهبی نظیر خوردن هَمبرگر و نوشیدن کوکاکولا محروم کنند. و نگذارند عقل هم وطنانشان به سطح عقل ایرانیان مقیم آمریکا برسد. چون همیشه حق با روشنفکران وطنپرستی مثل شعبان بی مخ و نصیری مخالف استالین بوده است. مگر نه اینکه شعبان بی مخ هم فی الذاته ساکن آمریکا به دنیا آمده بود. انداختن تقصیر به گردن دولت معصوم آمریکای شمالی هم فی الواقع تقصیر ایرانیانی است که ذاتا استالینیست به دنیا آمده اند و چشم دیدن الطاف ساکنان آمریکای شمالی را در حق مردم دنیا ندارند که سالهای متمادی است نای نفس کشیدن از دست جنگهای آمریکا به خاطر دموکراسی و به ضرر منافع شرکتهای آمریکایی را ندارند.
با رجوع به عقل دیگران به من ثابت شد که دولت و مردم آمریکای شمالی نه در قتل عام سرخپوستان و غصب سرزمین آباء و اجدادی شان (که بنصّ مورخین آمریکائی دولت آمریکای شمالی دستکم دویست بار قرارداد های رسمی اش را با سرخپوستان شکسته است)، نه در برده داری در حق سیاهپوستان و کشتارشان به بهانه رنگ پوستشان، نه در انداختن بمب های اتمی و ناپالم به ژاپن و ویتنام، نه در کودتاهای متعدد سیا در آمریکای لاتین، از گواتمالا، جمهوری دومنیکن و کوبا تا شیلی هیچ تقصیری ندارند. و صرفا به درخواست نظامیان و میلیونرهای میهن دوست آن کشورها برای ایجاد دموکراسی این کودتا ها را کرده اند. اما چون مردم آنجا استالینیست بودند، دموکراسی تقدیمی آمریکا به دیکتاتوری نظامی تبدیل شدند.

کودتاهایی هم که سیا در آفریقا و آسیا و یا مثلا در ایران کرد، تقصیر مردم آنجا و ایرانیان و دولت مصدق استالینیست بود که می خواست ایرانیان را از مواهبی نظیر خوردن هَمبرگر و نوشیدن کوکاکولا محروم کنند. و نگذارند عقل هم وطنانشان به سطح عقل ایرانیان مقیم آمریکا برسد. چون همیشه حق با روشنفکران وطنپرستی مثل شعبان بی مخ و نصیری مخالف استالین بوده است. مگر نه اینکه شعبان بی مخ هم فی الذاته ساکن آمریکا به دنیا آمده بود. انداختن تقصیر به گردن دولت معصوم آمریکای شمالی هم فی الواقع تقصیر ایرانیانی است که ذاتا استالینیست به دنیا آمده اند و چشم دیدن الطاف ساکنان آمریکای شمالی را در حق مردم دنیا ندارند که سالهای متمادی است نای نفس کشیدن از دست جنگهای آمریکا به خاطر دموکراسی و به ضرر منافع شرکتهای آمریکایی را ندارند.

اصلا تقصیر سرخپوستان ساکن قاره آمریکا بود که در سرزمینی به دنیا آمدند که مورد علاقه سلاطین خیرخواه اروپا قرار گرفت. تا جایی که آنها لطف کردند اجامر و اوباش اروپائی را برای قتل عام سرخپوستان فرستادند، سرزمین های آباء و اجدادی آنان را ازدستشان گرفتند تا تمدن یادشان بدهند. مگر سرخپوستان و آمریکای چهارصد سال پیش ارزش یک تار موی ایرانیان و ایران ماقبل اسلام را داشتند که ایرانیان محترم مقیم آمریکا پس از هزارو چهارصد سال به سوگ از دست رفتنشان نشسته اند. صد رحمت به هوش و مروت نظامیان و اوباش آمریکای شمالی که "سرزمین آزادی" را از دست وحشیان سرخپوست گرفتند و دادند دست اجامر و اوباش اروپایی و ایرانیان محترم مقیم آمریکا. چه بهتر که نجبای اراذل و اجلّۀ اوباش آمریکائی سرخپوستان را قتل عام کردند تا فرزندانشان همین شیوه مرضیه بزن و بکش را بدل به سیاست جهانی آمریکای شمالی کنند و دمار از روزگار هر ملتی که خوششان نیامد، بکشند و تمدن یادش بدهند.

تقصیر ژاپنی ها بود که در اروپا بدنیا نیامده بودند و مثل آلمانی ها با آمریکایی ها همنژاد نبودند که آمریکایی ها مجبور شدند از سر همبستگی نژادی هم شده آنها را بجای آلمانی ها بمباران اتمی کنند. ژاپنی ها اشتباه کردند که مثل آلمانی ها یهودی ها و کمونیست ها را در کوره های آدمسوزی نسوزاندند، و فقط چینی ها و کره ای ها را کشتند. و گرنه آمریکای شمالی بمب اتمی را بجای آلمانی ها بر سر ژاپنی ها نمی انداخت.

ژاپنی ها باید افتخار کنند که آمریکای شمالی بمب اتمی بر سرشان انداخته است. این تبلیغات استالینیست هاست که پس از تحقیقات روی اسناد منتشر شده جنگ جهانی دوم از قول مورخین آمریکائی نیز نوشتند که آمریکای شمالی برای زهر چشم گرفتن از روسها بود که باوجود عدم نیاز نظامی و آمدگی ژاپنی ها برای تسلیم، بمب های اتمی را بر سر ژاپنی های همسایه روسیه ریخت تا روسها عبرت بگیرند و دست از پا خطا نکنند.

گذشته از این، اهالی آمریکای لاتین و ایران، اندونزی یا ویتنام و شیلی را چه به دولت مستقل داشتن و "ملی" کردن منابع زیر زمینی شان. تقصیر خود مردم این کشورها بود که نمی خواستند زیر نظر مستقیم شرکتهای نفتی خارجی و کمپانی های آمریکائی متمدن بشوند. مصدق هم مثل سوکارنو استالینیست بود و از همین رو با دولت آمریکای شمالی مخالفت می کرد. آمریکا لطف کرد و کودتا کرد، بمب انداخت تا مردم از خواب غفلت استالینیستی بیدار شوند و به نظامیان میهنپرست مثل ژنرال پینوشه، سوهارتو و زاهدی رای بدهند. تا این کشورها به تمدن دوهزارو پانصد ساله برسند.

ایرانیان محترم مقیم آمریکا بهتر از هرکسی مخصوصا بهتر از مورخین ِ استالینیست دانشگاه های آمریکا می دانند که این کودتاهای آزادیخواهانه سیا ربطی به نفت ایران و مس شیلی نداشت، که تصادفا مورد علاقه شرکتهای نفتی آمریکا و "آی تی تی" بودند. اصلا این استادان استالینیست آمریکایی چرا هنوز بر سر کار مانده اند. مگر سناتور مک کارتی مرحوم دمار از روزگار هرچه استالینیست آمریکایی بود، درنیاورد. مگر ایرانیان مقیم آمریکا نباید طبق روال رئیسشان ترامپ حقایق تاریخی نظیر تقصیر آمریکا در انداختن بمب اتمی به ژاپن را دروغ و دروغ های تاریخی را راست جلوه دهند. حیف از دوران سیا و پینوشه در شیلی نیست که دمار از روزگار مردم شیلی و استالینسیت های مادر به حرام درآورد تا شیلی بشود مثل بهشت برین چندان که دانشجویان را از زندانها آزاد می کردند، مفتی سوار هواپیماهای نظامی می کردند و می انداختند به دریا تا روحشان آزاد شود.

آمریکا و سیا چقدر بمب اتمی و ناپالم بریزد، چقدر کودتا بکند و به مردم عالم و ایران خدمت کند. و آخر سر مجبور به عذر خواهی رسمی از ایران بابت کودتایش بشود. بنظر ایرانیان محترم مقیم آمریکا اصلا کلینتون و آلبرایت نباید در مورد کودتای سیا عذرخواهی می کردند. بلکه باید ایران نشان همایونی به فرزندان کرمیت روزولت و سرهنگ شوارتسکُف (به فارسی آمریکائی) می دادند که دموکراسی ایران را به کمک ژنرال زاهدی دیکتاتور بنیانگزاری کردند. مردم عالم، خصوصا آمریکای لاتین، ویتنام، لائوس و کامبوج، افغانستان، عراق و ایران مدیون این کودتاهای سیای آمریکا هستند که موجب مرگ مردم، ولی سربلندی ایرانیان محترم مقیم آمریکا شده است. چقدر مردم ویتنام از بمب های ناپالم آمریکا بهره بردند که زمینشان را هنوز آلوده است. چقدر شیلی مدیون کشتار های سیا است.

چقدر مردم ایران و شیلی اشتباه کردند و استالینیست هایی مثل مصدق و سالوادر آلنده را در انتخابات آزاد، انتخاب کردند. چقدر سیا و شرکتهای نفتی و میلیاردرهای آمریکای شمالی بر سر خدمات آمریکا به دنیا، بمب انداختن ها و کودتاها جانفشانی کردند، تا نظامی های مصدر آزدای در این کشورها بر سر کار بیایند و بوسیله دیکتاتوری نظامی دموکراسی یاد مردم این کشورها بدهند.

نظرخواهی میان اجامر و اوباش جهان، نظامیان قلدر ضد استالینیست، میلیاردهای مخالف ثروت اندوزی و مدافع دموکراسی و طرفداران کوکلکس کلان و برتری نژاد سفید نشان میدهد که آمریکا هیچ تقصیری در مرگ و میر کودکان و مردم فقیر عالم در چهار سوی دنیا بخاطر انحصار آب آشامیدنی و بورس بازی آمریکائی ـ اروپائی بر سر گندم و برنج، و نبود آب، بهداشت، گندم و نان ندارد. تقصیر خود مردم فقیر است که مثل ایرانیان محترم مقیم آمریکا زرنگی نکردند و سر فرصت به آمریکا نرفتند تا از لشکرکشی های آمریکا، بمب های اتمی و ناپالم آمریکا و از کودتاهای آمریکا در چهارگوشه دنیا، استفاده نبرند. اقتربت الساعه و انشق العالم.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد