logo

در اعتراض به دستگیری محمود صالحی
اوج گیری جنبش کارگری و دستگیری فعالین آن

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

چهار شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۱ نوامبر ۲۰۱۷

روز شنبه ششم آبان، محمود صالحی، فعال سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که پس از انجام دیالیز کلیه از بیمارستان خارج میشد، توسط مامورین اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به دادگاه اجرای احکام و ابلاغ یکسال حکم، به زندان مرکزی شهر سقز انتقال یافت. ماموران وزارت اطلاعات روحانی با آگاهی کامل از بیماری محمود صالحی و نیاز وی به مراقبتهای ویژه برای معالجه و کنترل بیماریش در بیرون زندان، او را روانه زندان کردند.
تشدید فشار به فعالین جنبش کارگری و فعالین معلمان ازجمله رضا شهابی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی در ارتباط مستقیم با گسترش مبارزات کارگری و اعتراضات معلمان است. قبلا وعده های رژیم اسلامی برای بهبود اوضاع پس از پایان تحریمها و اجرای برجام بسیاری را در صبر و انتظار نگه داشته بود. به مرور صبر و انتظارها کاهش یافت و اکنون مقامات رژیم اسلامی حتی وعده بهبود اوضاع را هم نمی دهند. این اوضاع جنب و جوش و مبارزه کارگران برای دریافت حقوق های معوقه، مقابله با اخراج و بسته شدن کارخانجات و برای بهبود اوضاع اقتصادی را شدیدا افزایش داده و به قدرت تاثیر گذاری فعالین کارگری بر حرکتهای رو به پیش توده های کارگر افزوده است.
رژیم سرمایه داری اسلامی با نگرانی از اوج گیری مبارزات کارگری بر دستگیری و فشار بر فعالین کارگری متمرکز شده و با تهدیدها، احضارها و دستگیریها می کوشد تا جنبش کارگری ایران را از فعالینش در شرایطی محروم کند که بیش از پیش به آگاهی و تجربه آنها در متحد و متشکل شدن که لازمه پیروزی است، نیاز دارد.
اکنون بخشهای بسیار بیشتری برای آزادی فعالین کارگری، معلمان و دیگر زندانیان سیاسی فعالیت می کنند. تشکلها و فعالین کارگری در داخل و خارج به دستگیری محمود صالحی اعتراض خواهند کرد و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی و رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و کلیه زندانیان سیاسی خواهند شد.
محمود صالحی باید بدون قید و شرط آزاد شود و تا روز آزادی، مراقبتهای ویژه برای معالجه و کنترل بیماری محمود صالحی تماما به عهده وزارت اطلاعات دولت روحانی است.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
هفتم آبان 1396نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد