چهره ای دیگر از خشونت بر زنان

برگردان: لاله حسین پور

سخن ازدرخطرقرار گرفتنِ حق سقط جنین است. قطع بارداری ناخواسته!
سخن از کشورهای متعصب، مانند ایرلند یا ایتالیا و..... نیست. همین جا در آلمان، آزادی قطع بارداری نا خواسته، چه از جانب زنان و چه از جانب پزشکان در معرض خطر قرار گرفته است. هرچند باید اعتراف کرد، چنین حقی هرگز در آلمان قانونی نشده و با انجام سقط جنین، صرفا "مدارا" می شود. در واقع به زنانی که مایل به قطع بارداری ناخواسته خود هستند، "رحم" می کنند و هم چنین به پزشکانی که عمل کورتاژ را انجام می دهند، "رحم" کرده و آنان را به مجازات نمی رسانند.khoshunat-aleihe-zanan1.jpg
مرضیه دانش

علل اعمال خشونت در محیط های اجتماعی نزدیک و راه حل های برون رفت از آن

امر خشونت در محیط اجتماعی نزدیک، برای اولین بار بوسیلۀ جنبش های زنان در سراسر دنیا بعنوان مسئلۀ ویژۀ زنان به بحث گذاشته شده است. از دیدگاه فیمینیستی، عامل اصلی اعمال خشونت علیه زنان، نبود امکانات برابر و عدم توازن قدرت بین زنان و مردان است. نبود توازن قدرت بین این دو گروه، خود موجب باز تولید عدم برابری در تمامی زمینه های اجتماعی می گردد.shojai_mansoureh.jpg
منصوره شجاعی

نگاهی به کتاب «تا آزادی» شیرین عبادی- رمزگشایی «شخصی سیاسی» است

در جهانی که سکوت و تحمل از فضایل زنان شناخته می‌شود و در زمانی که صراحت لهجه و بی‌پرده‌گویی آسان نمی‌نماید، شیرین عبادی با نوشتن این اثر، واژه‌های زندانی در دالان‌های رازداری مردسالارانه را آزاد ساخته و آن بخش از زندگی شخصی‌اش را که می‌توانست به پچ‌پچه‌های بی‌محتوا و عقب‌مانده تبدیل شود، با کلام روشن خویش تحلیل و بررسی کرده است. این اثر که در چارچوب رویکرد حقوق بشری و فمینیستی ساخته و پرداخته شده است از نگاه من منبعی است معتبر در رمزگشایی از شعار معروف نسل دوم فمینیست‌ها که فریاد می‌کردند: «شخصی سیاسی است.»